فهرست بستن

برچسب: بلا

چگونه از بیماری و بلاهای زمینی و آسمانی در امان باشیم

📣 یک پیام  سلامتی خیلی مهم وحیاتی👌🏽..

   📌 چگونه ازبیماری وبلاهای زمینی وآسمانی درامان باشیم؟

 برادران وخواهران عزیزومسلمان مومن این پیام راجدی بگیرید..

👈قبل ازهرچیز یقین وباور داشته باشید بیماری ومرض ازجانب الله سبحانه وتعالی است وهیچ ویروسی بدون امر واراده الله نمیتواند به کسی سرایت وآسیبی وارد کند..

وباایمان ویقین وتوکل برالله خودتان را بیمه کنید تا دلهایتان آرام شود..

 وبرای اینکه خودتان وخانواده تان رااز این ویروسها بلکه از همه امراض وبلاها محفوظ نگهدارید پیامبر گرامی وعزیزمان به ما یک راهکار بسیارساده وآسانی داده که هیچ خرجی وزحمتی ندارد ودراختیار عموم قرار داده است..

👈لطفا باخواندن این دعای کوتاه ومختصر خودتان وخانواده وشهرتان را حفاظت وبیمه کنید وخیالتان راحت باشد وبه  وعده های الله ورسول ایمان وباورویقین داشته باشید و ذره ای شک بدلتان راه ندهید..

🌹 رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادفرموده اند:

“هرکس صبح وشام(3) بار این دعا رابخواند:

🍃 “بِسْمِ اللَّهِ الذي لاَ يَضُرُّ مَع َاسْمِهِ شَىْءٌ في الأَرْضِ وَلاَ في السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»🍃

ترجمه:

🍂 بنام الله،آن ذاتی که بانام او هرگزچیزی نه درزمین ونه درآسمان به مازیانی نمیرساندو او شنوا وداناست..

 👈شنواست وصدای گوینده این دعارامیشنود

👈وداناست.. ازحال ونگرانی او باخبراست..

هرکس صبح وشام سه بار این دعارابخواند،

👈 هیچ چیزی به او زیان وضرر نمیرساند.👉🏼

الله اکبر..

توجه کردید هیچ چیزی..

👈 نه ویروسی

👈 ونه سمی

 👈 ونه چسم حسودی

 👈 ونه بیماری

👈 ونه بلایی

👈 ونه دشمنی

👈 ونه ماری

 👈 ونه عقربی

👈 ونه هیچ گزنده وخزنده ای وووو…

👇چه درزمین

☝چه درآسمان..

😍قربان بروم رسول پاک ومعلم اخلاق ودلسوز وشفیق ورحیم(صلوات ربی وسلامه علیه)

 را.. که بفکرسلامتی وحفاظت ما هم بوده..

📣  دوستان عزیز این دعاراهرصبح وشام بخوانید وبه خانواده وبچه هاودوستان خودسفارش کنید وهرگز اهمال وبی توجهی نکنیدوهرگز از هیچ ویروس و وبا وبیماری هراسی نداشته باشید ویقین بدانید همه اینها  در دست الله ودرقبضه واراده الله متعال هست وبراو توکل کنید وخیالتان راحت باشد.🌹

📣 لطفابرای حفظ آرامش وسلامتی هموطنان عزیزمان این پیام راجدی گرفته ومنتشر کنید وخیالتان ازبابت روایت راحت باشدحدیثش صحیح وثابت شده است..

🌹☝ بارالها ماخودمان وخانواده وفرزندان وعزیزانمان رابه خودت سپردیم که خودت بهترین حافظ ونگهبان هستی..🌹

التماس دعای خیر

🌹 ع.محمدی آذر94

منبع: واتس اپ

ﭼﺮﺍ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮﺷﺎﻥ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ؟

ﭼﺮﺍ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮﺷﺎﻥ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ؟

ﭼﻮﻥ الله ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺯﯾﺮﺍ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻭ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﻭ ﺑﻼﯾﺎ، ﮐﻔﺎﺭﻩ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻭ ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎﻝ ﺁﻧﮑﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻼ ﻭ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺻﺒﻮﺭﯼ ﭘﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﻭ ﻧﺎﺧﻮﺷﯿﻬﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺻﺒﻮﺭﯼ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻔﺎﺭﻩ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﻟﻄﻒ ﻭ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻟﻬﯽ( ﺗﺤﻤﻞ ﻭ ﺻﺒﻮﺭﯼ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼﺕ ) ﻧﺼﯿﺐ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻮﺩ.
ﺍﺑﻮﻫﺮﯾﺮﻩ ﺭﺿﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭﺳﻠﻢ : « ﻣَﻦْ ﯾُﺮِﺩِ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻪِ ﺧَﯿْﺮًﺍ، ﯾُﺼِﺐْ ﻣِﻨْﻪُ » . ( ﺑﺨﺎﺭﯼ 5645: )
ﯾﻌﻨﯽ : ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺮﻣﻮﺩ : « ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺧﯿﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺑﻼ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ» .
ﻭ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﻮﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ : « ﺇِﻧَّﻤَﺎ ﯾُﻮَﻓَّﯽ ﺍﻟﺼَّﺎﺑِﺮُﻭﻥَ ﺃَﺟْﺮَﻫُﻢ ﺑِﻐَﯿْﺮِ ﺣِﺴَﺎﺏٍ » ﴿ﺍﻟﺰﻣﺮ : 10﴾ .
ﯾﻌﻨﯽ : ﺑﯽﺗﺮﺩﯾﺪ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﺎﻥ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﯽﺣﺴﺎﺏ [ ﻭ ] ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .
ﻭ ﺑﺎﺯ ﺍﺑﻮﻫﺮﯾﺮﻩ ﺭﺿﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ : ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭﺳﻠﻢ : «ﻣَﺜَﻞُ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻦِ ﮐَﻤَﺜَﻞِ ﺍﻟْﺨَﺎﻣَﺔِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺰَّﺭْﻉِ، ﻣِﻦْ ﺣَﯿْﺚُ ﺃَﺗَﺘْﻬَﺎ ﺍﻟﺮِّﯾﺢُ ﮐَﻔَﺄَﺗْﻬَﺎ، ﻓَﺈِﺫَﺍ ﺍﻋْﺘَﺪَﻟَﺖْ، ﺗَﮑَﻔَّﺄُ ﺑِﺎﻟْﺒَﻼﺀِ، ﻭَﺍﻟْﻔَﺎﺟِﺮُ ﮐَﺎﻷَﺭْﺯَﺓِ، ﺻَﻤَّﺎﺀَ ﻣُﻌْﺘَﺪِﻟَﺔً، ﺣَﺘَّﯽ ﯾَﻘْﺼِﻤَﻬَﺎ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺇِﺫَﺍ ﺷَﺎﺀَ » . ( ﺑﺨﺎﺭﯼ 5644: ) .
ﯾﻌﻨﯽ : ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺮﻣﻮﺩ : « ﻣﺜﺎﻝ ﻣﺆﻣﻦ, ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻗﺔ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻃﺮﻑ , ﺑﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﺍﺵ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﮐﺞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺩ، ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ، ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ( ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺑﻼ ﻭ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻔﺎﺭﺓ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺍﺵ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ ) . ﺍﻣﺎ ﻓﺮﺩ ﻓﺎﺟﺮ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺭﺧﺖ ﮐﺎﺝ، ﺳﺨﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﮒ ﺍﺵ ﻓﺮﺍ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ » . ( ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺩﭼﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ )
ﻭ ﺍﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪﺭﯼ ﻭ ﺍﺑﻮ ﻫﺮﯾﺮﻩ ﺭﺿﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ : « ﻣَﺎ ﯾُﺼِﯿﺐُ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻢَ ﻣِﻦْ ﻧَﺼَﺐٍ ﻭَﻻ ﻭَﺻَﺐٍ، ﻭَﻻ ﻫَﻢٍّ ﻭَﻻ ﺣُﺰْﻥٍ، ﻭَﻻ ﺃَﺫًﯼ ﻭَﻻ ﻏَﻢٍّ، ﺣَﺘَّﯽ ﺍﻟﺸَّﻮْﮐَﺔِ ﯾُﺸَﺎﮐُﻬَﺎ، ﺇِﻻَّ ﮐَﻔَّﺮَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﺧَﻄَﺎﯾَﺎﻩُ» . ( ﺑﺨﺎﺭﯼ 5642: ) .
ﯾﻌﻨﯽ : ﻧﺒﯽ ﺍﮐﺮﻡ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺮﻣﻮﺩ : « ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ, ﺩﭼﺎﺭ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ, ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ، ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ، ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ، ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﯼ ﻭ ﻏﻤﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﺔ ﺁﻧﻬﺎ، ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ . ﺣﺘﯽ ﺧﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ» ( ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻔﺎﺭﺓ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ).
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺻﺒﺮ ﻭ ﺷﮑﺮ ﺑﻨﺪﻩ ﻣﺆﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ : « ﻋﺠﺒﺎ ﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺇﻥ ﺃﻣﺮﻩ ﮐﻠﻪ ﺧﯿﺮ، ﻭﻟﯿﺲ ﺫﺍﮎ ﻷﺣﺪ ﺇﻻ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ؛ ﺇﻥ ﺃﺻﺎﺑﺘﻪ ﺳﺮّﺍﺀ ﺷﮑﺮ؛ ﻓﮑﺎﻥ ﺧﯿﺮﺍً ﻟﻪ، ﻭﺇﻥ ﺃﺻﺎﺑﺘﻪ ﺿﺮّﺍﺀ ﺻﺒﺮ؛ ﻓﮑﺎﻥ ﺧﯿﺮﺍً ﻟﻪ » ( ﺭﻭﺍﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ) ﯾﻌﻨﯽ : ﭼﻪ ﻋﺠﯿﺐ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺮ ﻣﺆﻣﻦ، ﻫﻤﻪ ﺍﻣﻮﺭﺵ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺧﯿﺮ ﺳﺖ، ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺆﻣﻦ، ﺍﮔﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻪ ﻭﯼ ﺑﺮﺳﺪ ﺷﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﻭ ﺍﯾﻦ ﺷﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺧﯿﺮ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﯼ ﺑﺮﺳﺪ ﺻﺒﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﻭ ﺍﯾﻦ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺧﯿﺮ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺑﻨﺪﻩ ﯼ ﻣﻮﻣﻦ ﻣﺘﻘﯽ ﺩﺭ ﺑﻼ ﻭ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ! ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﺑﺎ ﺻﺒﻮﺭﯼ ﻭ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺭﺍﺿﯽ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺍﻟﻬﯽ ﻭ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺩﻓﻊ ﺁﻥ ﺳﺨﺘﯽ .. ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺁﻧﺮﺍ ﮐﻔﺎﺭﻩ ﯼ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ ﮐﻨﺪ . ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ : « ﻭَﻣَﺎ ﺃَﺻَﺎﺑَﮑُﻢ ﻣِّﻦ ﻣُّﺼِﯿﺒَﺔٍ ﻓَﺒِﻤَﺎ ﮐَﺴَﺒَﺖْ ﺃَﯾْﺪِﯾﮑُﻢْ ﻭَﯾَﻌْﻔُﻮ ﻋَﻦ ﮐَﺜِﯿﺮٍ » ( ﺷﻮﺭﯼ 30 ) . ﯾﻌﻨﯽ : ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺭﺳﺪ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﻔﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻭﯼ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺁﺯﻣﺎﯾﺪ، ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :
«ﻭَﻟَﻨَﺒْﻠُﻮَﻧَّﮑُﻢْ ﺑِﺸَﯽْﺀٍ ﻣِّﻦَ ﺍﻟْﺨَﻮﻑِ ﻭَﺍﻟْﺠُﻮﻉِ ﻭَﻧَﻘْﺺٍ ﻣِّﻦَ ﺍﻷَﻣَﻮَﺍﻝِ ﻭَﺍﻷﻧﻔُﺲِ ﻭَﺍﻟﺜَّﻤَﺮَﺍﺕِ ﻭَﺑَﺸِّﺮِ ﺍﻟﺼَّﺎﺑِﺮِﯾﻦَ * ﺍﻟَّﺬِﯾﻦَ ﺇِﺫَﺍ ﺃَﺻَﺎﺑَﺘْﻬُﻢ ﻣُّﺼِﯿﺒَﺔٌ ﻗَﺎﻟُﻮﺍْ ﺇِﻧَّﺎ ﻟِﻠّﻪِ ﻭَﺇِﻧَّـﺎ ﺇِﻟَﯿْﻪِ ﺭَﺍﺟِﻌﻮﻥَ * ﺃُﻭﻟَـﺌِﮏَ ﻋَﻠَﯿْﻬِﻢْ ﺻَﻠَﻮَﺍﺕٌ ﻣِّﻦ ﺭَّﺑِّﻬِﻢْ ﻭَﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻭَﺃُﻭﻟَـﺌِﮏَ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﻤُﻬْﺘَﺪُﻭﻥ » ( ﺑﻘﺮﻩ 155 ) .
ﯾﻌﻨﯽ : ﻗﻄﻌﺎً ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ، ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ، ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﺟﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﯿﻮﻩﻫﺎ، ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﻭ ﺑﺸﺎﺭﺕ ﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ، ﺁﻥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪ : « ﻣﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ الله ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺍﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﯾﻢ» ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭﻭﺩ ﻭ ﺭﺣﻤﺖ ﺧﺪﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻋﻠﻢ
ﻭﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﯽ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺇﻟﯽ ﯾﻮﻡ ﺍﻟﺪﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﺘﺎﻭﺍﯼ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻭ ﺟﻤﺎﻋﺖ
IslamPP.Com